OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zabezpečenie ponúkaných služieb je v niektorých prípadoch potrebné spracovávať osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prosím, zoznámte sa so zásadami, právami, povinnosťami, rozsahom a spôsobom ochrany Vašich osobných údajov v podmienkach pôsobnosti spoločnosti Krmešáky s.r.o.

 

Článok I.  Spracovateľ osobných údajov, dotknutá osoba

 1. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Krmešáky s.r.o.,  IČO: 50 788 469, DIČ: 2120471562, so sídlom Krmeš 270. 032 13 Vlachy, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67418/L, emailová adresa: krmesaky@gmail.com, telefonický kontakt 0918 836 448  (pre účely ochrany osobných údajov ďalej len „prevádzkovateľ“)
 2. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy ten, kto zadal objednávku  – kupujúci)

 

Článok II.  Účel spracovania, získavanie osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa obchodných podmienok – Článok I. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy – alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy. Na tomto právnom základe nie je vyžadovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 2. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle zákona, a to do doby ukončenia zmluvného vzťahu, j. do doby kedy vlastníctvo k tovaru prejde na kupujúceho. Po tejto dobe budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané.
 3. Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané aj na účely vybavenia reklamácie, počas doby riešenia reklamácie, potom budú vymazané.
 4. Osobné údaje dotknutej osoby na účely plnenia zmluvy s prevádzkovateľom sa získavajú výhradne od dotknutej osoby.
 5. Osobné údaje dotknutej osoby sa neposkytnú tretej strane.

 

Článok III.  Rozsah a zabezpečenie spracovania osobných údajov

 1. Rozsah osobných údajov potrebných na spracúvanie je určený v súlade so zásadou minimalizácie spracovania osobných údajov v zmysle zákona, a to na zabezpečenie splnenia kúpnej zmluvy na základe  objednávky (meno a priezvisko. e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa doručenia)
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadou dôvernosti v zmysle zákona, a to spôsobom zabezpečujúcim primeranú technickú ochranu (webová stránka krmesaky.sk je zabezpečená), a tiež v súlade s organizačnými opatreniami zaručujúcimi bezpečnosť ochrany osobných údajov.

 

Článok IV. Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

 1. Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len dotknutá osoba“), má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 2. Dotknutá osoba ma právo na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb, na obmedzenie spracovania osobných údajov a má právo osobné údaje namietať.
 3. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania pre účely zistenia, či nedošlo k porušeniu zákona.

 

XX

Nie sme e-shop ani kamenný obchod

 • objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť v odbernom mieste,
 • všetko o objednávke a nákupe sa dozviete v obchodných podmienkach,
 • pre ďalšie informácie nás kontaktujte: