*** Najbližšie podujatia, kde nás nájdete *** Ružomberský jarmok, 31.5. - 1.6.2024*** Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši, 13.6. - 15.6.2024 ***
0

Žiadne produkty v košíku.

OBCHODNÉ PODMIENKY

(platné od 01.10.2018)

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Výrobcom a predávajúcim prírodných bylinkových mydiel s názvom Krmešáky – je Krmešáky s.r.o.,  IČO: 50 788 469, DIČ: 2120471562, so sídlom Krmeš 270. 032 13 Vlachy, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67418/L, emailová adresa: krmesaky@gmail.com  (pre účely obchodných podmienok ďalej len „predávajúci“).
 2. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá vstúpi s predajcom do obchodného vzťahu za účelom objednania a zakúpenia ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len „kupujúci“),
 3. Predávajúci predáva svoj tovar a služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru alebo služby (ďalej len “kúpna zmluva”), alebo túto zmluvu neuzavrieť.
 4. Ak je kupujúcim obchodný partner spoločnosti Krmešáky s.r.o, vzťahujú sa na neho Osobitné obchodné podmienky.
 5. Za obchodného partnera  podľa týchto obchodných podmienok je považovaný kupujúci (resp. objednávateľ, odberateľ), ktorý je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka, počínajúc druhým odberom (objednávkou) produktov výrobcu Krmešáky s.r.o., pričom ďalšie odbery produktov možno predpokladať.
 6. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predmetného predaja sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok II. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť výhradne písomne – najlepšie zaslaním správy z internetovej stránky https://www.krmesaky.sk/kontakt/ alebo e-mailom na adresu krmesaky@gmail.com. Predávajúci akceptuje len písomné a úplne zadané objednávky.
 2. Objednávka je považovaná za úplne zadanú, ak obsahuje nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kontaktné telefónne číslo
 • druh produktu/ služby, jeho variant a počet kusov
 • spôsob zabalenia objednaného tovaru na účely prenosu a prepravy (čl. IV, bod 4.)
 1. Odoslanie úplne zadanej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim a zároveň za vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami.
 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka odoslaná. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci (alebo neprijatie podľa článku II. bod 6 Obchodných podmienok oznámi predávajúci) kupujúcemu najneskôr do troch dní od doručenia objednávky.
 3. Kupujúci môže v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky túto objednávku písomne odvolať.
 4. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti služby. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.
 5. Kúpna zmluva sa považuje za ukončenú prechodom vlastníctva k tovaru na kupujúceho v okamihu jeho prebratia.

 

Článok III. Kúpna cena za tovar a služby, platobné podmienky

 1. Kúpna cena za tovar (produkty a obalový prepravný materiál) a služby je stanovená  platným aktuálnym cenníkom spoločnosti Krmešáky s.r.o., uverejnenom na internetovej stránke www.krmesaky.sk.  Ceny v cenníku sú uvedené v €, bez DPH (Krmešáky s.r.o. nie je platca DPH),
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na ukončenie platnosti aktuálneho cenníka a na úpravu cien produktov kedykoľvek a to aj bez predchádzajúceho upozornenia (napríklad v nadväznosti na zmeny prevádzkových nákladov, vzhľadom na zmeny cien dodávateľov surovín, zmeny kurzu Kč/€, ….)
 3. Kupujúci uhrádza kúpnu cenu na základe vystaveného platobného dokladu – účtenky predávajúcim, v mieste odberu, pri prevzatí objednaného tovaru a v hotovosti.

                                   

Článok IV. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota pre odber v odbernom mieste: kupujúci si objednaný tovar môže prevziať po výzve prostredníctvom e-mailovej správy, najneskôr tretí deň po potvrdení objednávky predávajúcim, ak je objednaný tovar skladom. Dodacia lehota pre darčekové balenia (kazety) a pre objednávky nad 20 kusov bude dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim v rámci potvrdenia objednávky a podľa prevádzkových možností predávajúceho, ale v čo najkratšom možnom čase.
 2. Ak objednaný tovar skladom nie je, dodacia lehota závisí od písomnej (e-mailovej) komunikácie a dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Kupujúci bude o možnosti prevziať si objednaný tovar v odbernom mieste  informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, a to najneskôr deň vopred.
 4. Objednaný tovar sa dodáva v prepravných papierových obaloch podľa výberu kupujúceho:
 • papierové vrecko (bezplatne)
 • kartónová krabica – veľkosť vhodná pre dva produkty (v cenníku – balenie 1)
 • kartónová krabica – veľkosť vhodná pre päť až šesť produktov (v cenníku – balenie 2)
 1. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať obsah objednávky a prevziať iba úplný a nepoškodený tovaru. Tovar, ktorý kupujúci, alebo ten, kto bol kupujúcim na prevzatie tovaru určený, preberie, sa považuje za úplný a nepoškodený a neskoršie reklamácie na poškodenie a neúplnosť sa na tento tovar nevzťahujú.
 2. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prebratia.

 

Článok V. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.
 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a s dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.
 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:
 • označenie čísla objednávky (len ak kúpna zmluva vznikla na základe objednávky),
 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
 • dôvod reklamácie,
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
 6. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2018 (po ukončení uvádzacieho obdobia  výrobkov na trh).

Krmešáky – mydlá pre Vás

 • prírodné
 • bylinkové
 • kozmetické
 • autentické
 • z Liptova